ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ เป็นประธานพิธิเปิดและบรรยายพิเศษโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข กิจกรรม “ค่ายทักษะชีวิตเข้มแข็ง ชีวิตปลอดภัย

วันนี้ (๑๔ กันยายน ๒๕๖๑)  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข กิจกรรม “ค่ายทักษะชีวิตเข้มแข็ง ชีวิตปลอดภัย”  โดยมี นายธรรมนอง  ชาลี  ผอ.รร.บ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี  เป็นผู้กล่าวรายงาน  และ มี นายอาทิตชัย  โรมพันธ์  และคณะวิทยากรจากศูนย์การเรียนรู้ชุมชนโนนยาง อำเภอมหาชนะชัย  เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี  อำเภอป่าติ้ว  จังหวัดยโสธร

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้  กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  จำนวน ๖๒ คน  ซึ่งสิ่งที่คาดหวังเมื่อกิจกรรมเสร็จสิ้นคือ นักเรียนกลุ่มเป้าหมายจะเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น  เป็นผู้ที่มีวินัยและทักษะชีวิตที่ดี  รู้จักแยกแยะดีชั่ว  มีวิจารณญาณในการพิจารณาในเรื่องต่างๆ

ในการนี้  ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒  กล่าวว่า

  • ให้นักเรียนภูมิใจในตนเอง เคารพในตนเอง  เชื่อในความสามารถของตนเอง  รวมทั้งให้โอกาส

ตนเองในการเป็นคนดี  และต้องการให้ลูกๆ นักเรียนทุกคนฝึกตนเองให้เป็นคนเก่ง ด้วยการฝึกสมองให้แข็งแรงด้วยการอ่าน การจดจำ และลงมือทำด้วยตนเอง ให้มีจิตใจที่ตั้งมั่น

  • วัคซีนป้องกันชีวิต คือ ความตั้งใจ ความมุ่งมั่นของลูกๆ นักเรียน นั่นก็คือ คุณธรรมที่ปลูกฝังใน

จิตใจของทุกคน

  • ทักษะชีวิต คือ การตัดสินใจว่าตัวเราจะเดินไปเส้นทางไหน แก้ปัญหาอย่างไร
  • การนำหลักคำสอนของพระพุทธศาสนามาใช้ คือ การละบาป ทำดี  และ ทำจิตใจให้บริสุทฺธิ์

ให้ลูกๆนักเรียนไตร่ตรองก่อนที่จะตัดสินใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ให้เลือกในสิ่งที่ดีที่สุดก่อนการตัดสินใจ

วราภรณ์  :  ภาพ / ข่าว