สพป.ยโสธร เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการกรอกข้อมูลระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน และการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ปีการศึกษา 2562

ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 สพป.ยโสธร เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการกรอกข้อมูลระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน และการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ปีการศึกษา 2562

วัตถุประสงค์ : เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในการรายงานข้อมูลในระบบคัดกรองนักเรียนยากจนแบบออนไลน์ cct.thaieduforall .org ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สพป.ยโสธร เขต 2

วิทยากร : นายศาสตรา แสงชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.ยโสธร เขต 1

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางนิตยา จารุมาศ   นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.ยโสธร เขต 2