ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE เสด็จเยี่ยมจังหวัดยโสธร

วันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE เสด็จเยี่ยมจังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุมขวัญพัฒน์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

มนตรี ยาวะโนภาส : ภาพ

กิจกรรมที่น่าสนใจ