สพป.ยโสธร เขต 2 จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านงานวัดและประเมินผลทางการศึกษา โปรแกรม School MIS ประจำปีการศึกษา 2562

ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านงานวัดและประเมินผลทางการศึกษา โปรแกรม School MIS ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนางสาวสุจิตรา ทาลีราช ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สพป.ยโสธร เขต 2

วัตถุประสงค์ : เพื่อเตรียมความพร้อมในการด้านงานวัดและประเมินผลทางการศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

กลุ่มเป้าหมาย : วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนในสังกัด อำเภอกุดชุม อำเภอไทยเจริญ และอำเภอทรายมูล

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนในสังกัด อำเภอเลิงนกทา และอำเภอป่าติ้ว

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางรัชฎาภรณ์ สามารถ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

   

กิจกรรมที่น่าสนใจ