รองสพป.ยโสธร เขต 2 ประธานเปิด“โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์”

ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้รองจีระศักดิ์ ภาระเวช รองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิด “โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์”
โดยมีนางเกษร บานชล ครูเชี่ยวชาญ รักษาในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงสำราญ กล่าวรายงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางเกษร บานชล ครูเชี่ยวชาญ
กลุ่มเป้าหมาย : (1) 4 ศูนย์แกนนำ ได้แก่ ศูนย์โรงเรียนบ้านดงสำราญ สพป.ยโสธร เขต 2 ศูนย์โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ สพม.28 จังหวัดยโสธร ศูนย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญ และศูนย์โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา สพป.สร. เขต 3
(2)โรงเรียนเครือข่าย 9 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง โรงเรียนบ้านหนองเรือ โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย โรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียง โรงเรียนบ้านภูถ้ำพระพรเจริญ โรงเรียนบ้านหัวงัว โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด โรงเรียนบ้านโพง และโรงเรียนบ้านหมองหมี

กิจกรรมที่น่าสนใจ