การรายงานรายได้สถานศึกษาและการตรวจสอบการรับเงินค่าใช้สถานที่แล้วไม่ออกใบเสร็จรับเงิน

 

จัดส่งให้หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ยส.2

ภายในวันที่ 25 กันยายน 2561