สพป.ยโสธร เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย โดยมีนางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ ครูปฐมวัยได้รับการพัฒนาและสามารถจัดกิจกรรมตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสมจิตต์ รวมแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

กิจกรรมที่น่าสนใจ