มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ

จัดส่งรายงานค่าสาธารณูปโภค

ให้หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ยส.2

ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2561

กิจกรรมที่น่าสนใจ