รองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบ การวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพาะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวสุจิราภรณ์ เงาศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ออกกำกับ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบ การวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 พบว่า การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

กิจกรรมที่น่าสนใจ