ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซืัอวัสดุเพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

กิจกรรมที่น่าสนใจ