สพป.ยโสธร เขต 2 จัดประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ สพป.ยโสธร เขต 2 ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบ VDO CONFERENCE โดยใช้โปรแกรม ZOOM

ในวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ สพป.ยโสธร เขต 2 ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบ VDO CONFERENCE โดยใช้โปรแกรม ZOOM ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์ประสานงานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

โดยแบ่งเป็น ภาคเช้า เวลา 09.00-12.00 น.ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอเลิงนกทา และอำเภอป่าติ้ว ภาคบ่าย เวลา 13.30 – 16.30 น. ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอกุดชุม อำเภอทรายมูล และอำเภอป่าติ้ว

         

กิจกรรมที่น่าสนใจ