สพป.ยโสธร เขต 2 ตรวจ ติดตามประเมินผล และขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19

ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมต้อนรับนายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค 14 ในโอกาสตรวจ ติดตามประเมินผล และขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ณ โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

และจากนั้น เวลา 11.00 น. ออกตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน จำนวน 2 ครอบครัว คือ ครอบครัวที่ 1 คือ เด็กหญิงสุปรียา บุดดาจันทร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และครอบครัวที่ 2 คือ เด็กชายคงชนะ สิงห์โคกกรวด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เด็กหญิงชาลิสา สิงห์โคกกรวด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เด็กชายพีรภัทร สิงห์โคกกรวด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และเด็กหญิงศิริตา สิงห์โคกกรวด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นายสุวิทย์ สุวรรณเพชร : ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน

ศักดิ์ดา แสงส่อง : ภาพ

กิจกรรมที่น่าสนใจ