สพป.ยโสธร เขต 2 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

วันนี้ (22  มิถุนายน  2563)  เวลา  09.30  น.  นายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ  ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)  ครั้งที่  1/2563  โดยมี  นางสุพิชญ์ชญา  มีแก้ว  รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2  คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.  และศึกษานิเทศก์ สพป.ยโสธร เขต 2  เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้  ณ  ห้องประชุมอาคารศูนย์ประสานงานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สพป.ยโสธร เขต 2

การประชุมในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ดังนี้

1)  เสนอผลการดำเนินงานตามนิเทศการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2) รับรองแผนการนิเทศการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3) รับรองสรุปผลการประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กลุ่มอำนวยการ  :  ภาพ/ข่าว

กิจกรรมที่น่าสนใจ