แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand ๔.๐ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” และสรุปผลการดำเนินงานสิทธิมนุษยชนที่สำคัญของประเทศไทย

ด้วย จังหวัดยโสธรขอให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินงานสิทธิมนุษยชนฯ ภายใต้รัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ ให้สาธารณชนได้รับทราบผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ

กิจกรรมที่น่าสนใจ