บุคลากรฝ่ายบริหาร

นายบวร เทศารินทร์
ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2

 

นายจีระศักดิ์ ภาระเวช
รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2
นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว
รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2
ว่าที่ร้อยเอก อมรรัตน์ ศรีขันธ์
รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2