ติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 35140
โทรศัพท์ 045-789477 โทรสาร 045-789477
อีเมลล์ yaso2.info@gmail.com

โทรศัพท์ติดต่อกลุ่มภายใน
045-789477 กลุ่มอำนวยการ,กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
045-789645 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
045-789646 กลุ่มบริหารงานบุคคล
045-789647 กลุ่มส่งเสริมฯ,หน่วยตรวจสอบภายใน
045-789103 กลุ่มการนโยบายและแผน
045-789106 กลุ่มบริหารการเงินฯ