ข้อมูลนักเรียน

ระดับชั้น นักเรียน
ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อ.1 43 36 79 10
อ.2 1,017 982 1,999 181
อ.3 1,134 1,057 2,191 184
รวมระดับก่อนประถม 2,194 2,075 4,269 375
ป.1 1,094 1,055 2,149 187
ป.2 1,047 1,063 2,110 192
ป.3 1,077 975 2,052 189
ป.4 1,104 1,021 2,125 189
ป.5 1,141 1,049 2,190 192
ป.6 1,159 1,071 2,230 190
รวมระดับประถม 6,622 6,234 12,856 1,139
ม.1 422 330 752 49
ม.2 422 321 743 49
ม.3 415 327 742 50
รวมระดับมัธยมต้น 1,259 978 2237 148
รวมทั้งสิ้น 10,075 9,287 19365 1,662

 

ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2561