เขตพื้นที่ให้บริการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ประกอบด้วย 5 อำเภอ

1.อำเภอเลิงนกทา 10 ตำบล

2.อำเภอกุดชุม 9 ตำบล

3.อำเภอป่าติ้ว 5 ตำบล

4.อำเภอทรายมูล 5 ตำบล

5.อำเภอไทยเจริญ 5 ตำบล

 

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 มีจำนวน 182 โรงเรียน 1 สาขา

1.อำเภอเลิงนกทา 48 โรงเรียน

2.อำเภอกุดชุม 48 โรงเรียน  1 สาขา

3.อำเภอป่าติ้ว 29 โรงเรียน

4.อำเภอทรายมูล 24 โรงเรียน

5.อำเภอไทยเจริญ 23 โรงเรียน