ผลทดสอบคะแนน O-NET

รายงานคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับเขตพื้นที่การศึกษากับระดับสังกัดและระดับประเทศ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ยร้อยละ สรุป

 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ สรุป
สพป.ยส.2 สพฐ. สพป.ยส.2 ประเทศ
ภาษาไทย (61) 51.65 54.61 -2.96 51.65 55.90 -4.25
ภาษาอังกฤษ(63) 32.46 35.47 -3.01 32.46 39.24 -6.78
คณิตศาสตร์(64) 32.35 35.65 -3.30 32.35 37.50 -5.15
วิทยาศาสตร์(65) 37.58 38.83 -1.25 37.58 39.93 -2.35
รวมเฉลี่ย 38.51 41.14 -2.63 38.51 43.14 -4.63

 

 

รายงานการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละปีการศึกษา 2560 กับปีการศึกษา 2561 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ย คะแนนพัฒนาการ(ร้อยละ)
ปี2560

(Mean)

ปี2561

(Mean)

เพิ่มขึ้น(+) ลดลง(-)
ภาษาไทย 42.42 51.65 +9.23  
ภาษาอังกฤษ 30.39 32.46 +2.07  
คณิตศาสตร์ 32.87 32.35   -0.52
วิทยาศาสตร์ 36.38 37.58 +1.20  
รวมเฉลี่ย 35.51 38.51 +3.00  

 

 

รายงานคะแนนเฉลี่ยร้อยละระดับเขตพื้นที่การศึกษากับระดับสังกัดและระดับประเทศ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ยร้อยละ สรุป

 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ สรุป
สพป.ยส.2 สพฐ. สพป.ยส.2 ประเทศ
ภาษาไทย (91) 47.76 55.04 -7.28 47.76 54.42 -6.66
ภาษาอังกฤษ(93) 26.58 29.10 -2.52 26.58 29.45 -2.87
คณิตศาสตร์(94) 24.27 30.28 -6.01 24.27 30.04 -5.77
วิทยาศาสตร์(95) 33.56 36.43 -2.87 33.56 36.10 -2.54
รวมเฉลี่ย 33.04 37.71 -4.67 33.04 37.50 -4.46

 

 

รายงานการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละปีการศึกษา 2560 กับปีการศึกษา 2561 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ย คะแนนพัฒนาการ(ร้อยละ)
ปี2560

(Mean)

ปี2561

(Mean)

เพิ่มขึ้น(+) ลดลง(-)
ภาษาไทย 45.60 47.76 +2.16  
ภาษาอังกฤษ 28.22 26.58   -1.64
คณิตศาสตร์ 23.05 24.27 +1.22  
วิทยาศาสตร์ 30.87 33.56 +2.69  
รวมเฉลี่ย 31.93 33.04 +1.11