รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ

กลุ่มที่มาขอรับบริการของเขตพื้นที่การศึกษา

 

1. ด้านเวลา

1.1 การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

1.2 ความรวดเร็วในการให้บริการ

 

2. ด้านขั้นตอนการให้บริการ

2.1 การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ

2.2 การจัดลำดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้

 

3. ด้านบุคลากรที่ให้บริการ

3.1 ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ

3.2 ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ

3.3 ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้คำแนะนำได้ เป็นต้น

3.4 ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน, ไม่รับสินบน, ไม่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ

3.5 การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ

 

4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

4.1 ความชัดเจนของป้าย สัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ

4.2 จุด /ช่อง การให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก

4.3 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอรับบริการ น้ำดื่ม หนังสือพิมพ์ ฯลฯ

4.4 ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ

5. ท่านมีความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม อยู่ในระดับใด