กลุ่มอำนวยการ

นางวราภรณ์ สิงห์คิบุตร
ผอ.กลุ่มอำนวยการ

 

ธรรมภรณ์ ธงชัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายสวาท บุญยืน
พนักงานธุรการ ส.4
นายเฉลิม สร้อยจักร
ช่างไฟฟ้า ช.4
นายจีระวัฒน์ จังอินทร์
ช่างไฟฟ้า ช.4
นางชนิดาภา ศรีวะรมย์
ลูกจ้างชั่วคราว
นางอรสา กาลจักร
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวนิตยา สีหานาจ
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวศิริลักษณ์ ไหลริน
ลูกจ้างชั่วคราว
นายศักดิ์สิทธิ์ พยุงวงษ์
ยามรักษาการณ์
นายการันต์ กาลจักร
ยามรักษาการณ์