กลุ่มอำนวยการ

นางสาวประยูร เรืองศรี
ผอ.กลุ่มอำนวยการ

 

นางวราภรณ์ สิงห์คิบุตร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวพัชริตา อุ่มแก้ว
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
ธรรมภรณ์ ธงชัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายสวาท บุญยืน
พนักงานธุรการ ส.4
นายเฉลิม สร้อยจักร
ช่างไฟฟ้า ช.4
นายจีระวัฒน์ จังอินทร์
ช่างไฟฟ้า ช.4
นายปิยะวัฒน์ รภัสสิทธิ์
ช่างไฟฟ้า ช.4
นางชนิดาภา ศรีวะรมย์
ลูกจ้างชั่วคราว
นางอรสา กาลจักร
ลูกจ้างชั่วคราว