กลุ่มอำนวยการ

นางสาวประยูร เรืองศรี
ผอ.กลุ่มอำนวยการ

 

นายปิยะ ส่งเสริมสกุล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวพัชริตา อุ่มแก้ว
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นายพิจักษณ์ ทองไชย
พนักงานธุรการ ส.4
นายสวาท บุญยืน
พนักงานธุรการ ส.4
นายเฉลิม สร้อยจักร
ช่างไฟฟ้า ช.4
นายจีระวัฒน์ จังอินทร์
ช่างไฟฟ้า ช.4
นายปิยะวัฒน์ รภัสสิทธิ์
ช่างไฟฟ้า ช.4
นางชนิดาภา ศรีวะรมย์
ลูกจ้างชั่วคราว
นางอรสา กาลจักร
ลูกจ้างชั่วคราว
นายกำพล ขุนนรา
ลูกจ้างชั่วคราว