กลุ่มอำนวยการ

- -
ผอ.กลุ่มอำนวยการ

 

นางวราภรณ์ สิงห์คิบุตร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ธรรมภรณ์ ธงชัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายสวาท บุญยืน
พนักงานธุรการ ส.4
นายเฉลิม สร้อยจักร
ช่างไฟฟ้า ช.4
นายจีระวัฒน์ จังอินทร์
ช่างไฟฟ้า ช.4
นางชนิดาภา ศรีวะรมย์
ลูกจ้างชั่วคราว
นางอรสา กาลจักร
ลูกจ้างชั่วคราว