วิสัยทัศน์

“สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จัดการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับวิถีอีสาน บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”