กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นายทวี แพงศรี
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสาวสุจิตรา ทาลีราช
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายพิษณุ มูลสาร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสมจิตต์ รวมแก้ว
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางปฏิญญา จันเจือ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางรัชฎาภรณ์ สามารถ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวจริยา กรุณา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางศิรินภา ศรีสุข
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวบุษกร ศรีชนะ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุจิราภรณ์ เงาศรี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวนิตยา สีหานาจ
ลูกจ้างชั่วคราว