กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นางสมจิตต์ รวมแก้ว
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
นางรัชฎาภรณ์ สามารถ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวจริยา กรุณา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางศิรินภา ศรีสุข
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวบุษกร ศรีชนะ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุจิราภรณ์ เงาศรี
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวเพ็ญประภา มีเพียร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายภูริช รอดวินิจ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นางกัญจนพร การัตน์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
นายปิยะรัฐ ศรีวะสุทธิ์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
นายวลงกรณ์ วงษ์จันทร์
ลูกจ้างชั่วคราว