กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางยุภาพรรณ ศรีบุระ
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาวดารา อิฐทอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นายปิยะ ส่งเสริมสกุล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาววราภรณ์ สวัสดิ์นาที
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสมจิตร แสงชาติ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวสุนิสา สนิท
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวสลักจิตร วิเชียรศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวประเสริฐศรี บุญหล้า
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน