กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางยุภาพรรณ ศรีบุระ
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาวดารา อิฐทอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุอังวศรี ทองทิพย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวสุนิสา สนิท
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวสลักจิตร วิเชียรศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน