กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางยุภาพรรณ ศรีบุระ
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาวดารา อิฐทอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
นายปิยะ ส่งเสริมสกุล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวสุอังวศรี ทองทิพย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวสุนิสา สนิท
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวสลักจิตร วิเชียรศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวประเสริฐศรี บุญหล้า
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวศิรนันท์ มูละศรีวะ
ลูกจ้างชัวคราว