กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวจังกร จตุเทน
ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
นางสาวชฎาพร บุญบรรลุ
ลูกจ้างชั่วคราว