กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวโสภิตวลัย เบ้าทอง
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นางสาวชฎาพร บุญบรรลุ
ลูกจ้างชั่วคราว