กลุ่มนโยบายและแผน

นางสมใจ มิ่งไชย
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
นายสมัย พรสินธุเศรษฐ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นางรัชนี คำเนตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวณัฐนันท์ บุญเสนอ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวพัชริตา อุ่มแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ