กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

-
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางสาววันเพ็ญ อ่อนแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
นางราตรี คำลือ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นายเฉลิมพล ดวงมุลตรี
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นายวีระพล โสมณวัตร
พนักงานพัสดุ ส.4
นางสาวทิพย์ทิวา สุวรรณเพชร
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาววชิรญาณ์ ธนาคุณ
ลูกจ้างชั่วคราว
นางสาวพิชญ์ปภา สาเลิศ
ลูกจ้างชั่วคราว