กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสาววันเพ็ญ อ่อนแก้ว
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นายบรรชา เพชรโพธิ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
นางสาวนิภาพร ทำดี
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวสุวนิตย์ สมสืบ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางแก้ว ฉัตรจอหอ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นายเฉลิมพล ดวงมุลตรี
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นายวีระพล โสมณวัตร
พนักงานพัสดุ ส.4
นางสาวศวินันท์ มูละศรีวะ
ลูกจ้างชั่วคราว