กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางนิตยา จารุมาศ
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางสาวสุอังวศรี ทองทิพย์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายสัญญา กุลเกลี้ยง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายกฤษณะศักดิ์ พวงจันทร์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางชัชฎาภรณ์ บุญทวี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวพรลภัส เมฆไชยภักดิ์
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา