กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

- -
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางนิตยา จารุมาศ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นางขวัญจิตต์ อังกะโทก
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวพรลภัส เมฆไชยภักดิ์
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นายวลงกรณ์ วงษ์จันทร์
ลูกจ้างชัวคราว