กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางสาวิตรี บุญล้น
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางนิตยา จารุมาศ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นางพิสมัย บวร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางแก้ว ฉัตรจอหอ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางขวัญจิตต์ อังกะโทก
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวพรลภัส เมฆไชยภักดิ์
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา