กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายพิษณุ มูลสาร
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายผดุงสิทธิ์ ลาวรรณ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นายจีระวัฒน์ จังอินทร์
ช่างไฟฟ้า ช.4
นายชัชชล แก่นบุบผา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายปุนภพ ศรีบุระ
เจ้าหน้าที่ธุรการ