กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายพิษณู มูลสาร
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายผดุงสิทธิ์ ลาวรรณ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นายจีระวัฒน์ จังอินทร์
ช่างไฟฟ้า ช.4