กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นายผดุงสิทธิ์ ลาวรรณ
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายชัชชล แก่นบุบผา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายปุนภพ ศรีบุระ
เจ้าหน้าที่ธุรการ