รอสักครู่..


1. กรอกที่อยู่เว็บไซต์วิธีการสร้าง QR Code
1. คัดลอกที่อยู่เว็บไซต์ (Website URL) ที่ต้องการสร้าง QR Code มาวางในช่อง รายละเอียด (URL) เช่น http://www.yst2.go.th จากนั้นกดปุ่ม "สร้าง QR Code"
2. ดูตัวอย่าง QR Code และคัดลอก เพื่อนำไปใช้งาน

2. ดูตัวอย่าง QR Code