ITA64

ข้อมูลรายละเอียดผู้ตอบการประเมิน OIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

 

ข้อ ข้อมูล แหล่งข้อมูล URL คำอธิบาย
O1 โครงสร้างหน่วยงาน โครงสร้างหน่วยงาน
http://www.yst2.go.th/web/?page_id=15195 

 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูลผู้บริหารของหน่วยงาน
http://www.yst2.go.th/web/?page_id=15200 

 

O3 อำนาจหน้าที่ อำนาจหน้าที่
http://www.yst2.go.th/web/?page_id=15204 

 

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน แผนพัฒนาหน่วยงาน
http://www.yst2.go.th/web/?page_id=15471 

 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
http://www.yst2.go.th/web/?page_id=15474

O5 ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลการติดต่อ

http://www.yst2.go.th/web/?page_id=15212

 

http://www.yst2.go.th/web/?page_id=183

 

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
http://www.yst2.go.th/web/?page_id=10563 

 

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์

http://www.yst2.go.th/web/?cat=1

 

http://www.yst2.go.th/web/?page_id=15217

 

O8 Q&A Q&A

http://www.yst2.go.th/web/?page_id=3962

 

http://www.yst2.go.th/web/?page_id=15222

 

O9 Social Network ช่องทางประชาสัมพันธ์

http://www.yst2.go.th/web/?page_id=10842

 

http://www.yst2.go.th/web/?page_id=15227

 

O10 แผนดำเนินงานประจำปี แผนดำเนินงานประจำปี
http://www.yst2.go.th/web/?page_id=12888 

 

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน รายงานกำกับติดตาม การดำเนินงานรายไตรมาส
http://www.yst2.go.th/web/?page_id=15246 

 

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
http://www.yst2.go.th/web/?page_id=15251 

 

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

http://www.yst2.go.th/web/?page_id=5569

 

O14 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
http://www.yst2.go.th/web/?page_id=15343 

 

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
http://www.yst2.go.th/web/?page_id=15347 

 

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
http://www.yst2.go.th/web/?page_id=15351 

 

แบบสำรวจความพึงพอใจ
http://www.yst2.go.th/web/?page_id=5255

 

 

O17 E-Service E – Service

http://www.yst2.go.th/web/?page_id=5096

 

O18 แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
http://www.yst2.go.th/web/?page_id=15357 

 

O19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
http://www.yst2.go.th/web/?page_id=15361 

 

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
http://www.yst2.go.th/web/?page_id=15365 

 

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
http://www.yst2.go.th/web/?page_id=15369 

 

O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

http://www.yst2.go.th/web/?cat=26

 

ประกาศ
http://www.yst2.go.th/web/?page_id=15373

 

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
http://www.yst2.go.th/web/?page_id=15377 

 

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
http://www.yst2.go.th/web/?page_id=15381 

 

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
http://www.yst2.go.th/web/?page_id=15385 

 

O26 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
http://www.yst2.go.th/web/?page_id=15389

 

http://www.yst2.go.th/web/?page_id=15393

 

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
http://www.yst2.go.th/web/?page_id=15400 

 

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
http://www.yst2.go.th/web/?page_id=15404 

 

O29 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
http://www.yst2.go.th/web/?page_id=15409 

 

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

http://www.yst2.go.th/web/?page_id=5266

 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี
http://www.yst2.go.th/web/?page_id=15413 

 

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

http://www.yst2.go.th/web/?page_id=9650

 

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

http://www.yst2.go.th/web/?page_id=15457

 

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาSAR

http://www.yst2.go.th/web/?page_id=15611

 

การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการประกวดกิจกรรมโรงเรียนสุจริต

http://www.yst2.go.th/web/?page_id=15616

 

กิจกรรมต่างๆที่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

http://www.yst2.go.th/web/?page_id=15618

 

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ประกาศเจตจำนง ประกาศนโยบายคุณธรรมและความและความโปร่งใสภาษาไทย
http://www.yst2.go.th/web/?page_id=15485 

ประกาศเจตจำนง ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสภาษาอังกฤษ
http://www.yst2.go.th/web/?page_id=15489

 

ประกาศเจตจำนง ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสภาษาตุรกี
http://www.yst2.go.th/web/?page_id=15606

 

ประกาศเจตจำนง ประกาศนโยบายคุณธรรมและความและความโปร่งใสภาษาลาว
http://www.yst2.go.th/web/?page_id=15492

 

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร รายงานการประชุม ก.ต.ป.น.

http://www.yst2.go.th/web/?page_id=15526

 

คำสั่ง ก.ต.ป.น+ อ.ก.ต.ป.น.

http://www.yst2.go.th/web/?page_id=15532

 

รายงานการประชุม ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564

http://www.yst2.go.th/web/?page_id=15536

 

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง ปี 2564
http://www.yst2.go.th/web/?page_id=15417 
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต ประกาศเจตจำนงในการบริหาร สพป.ยโสธร เขต 2
http://www.yst2.go.th/web/?page_id=15421 

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
http://www.yst2.go.th/web/?page_id=15424

 

 

การวิเคราะห์เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
http://www.yst2.go.th/web/?page_id=15427

 

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
http://www.yst2.go.th/web/?page_id=15431 

 

กิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day)
http://www.yst2.go.th/web/?page_id=15434

 

ประชาสัมพันธ์การจัดงานฮุ่งเฮืองเมืองยศ
http://www.yst2.go.th/web/?page_id=15479

 

เชิญชวนร่วมรณรงค์สวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพืนเมือง + กิจกรรมรณรงค์ใช้ถุงผ้า

http://www.yst2.go.th/web/?page_id=15603

 

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี แผนปฏิบัติการการป้องกันทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
http://www.yst2.go.th/web/?page_id=15441 
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
http://www.yst2.go.th/web/?page_id=15498 
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
http://www.yst2.go.th/web/?page_id=15503 
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เอกสารวิเคราะห์

http://www.yst2.go.th/web/?page_id=15511

 

คำสั่ง

http://www.yst2.go.th/web/?page_id=15517

 

มาตรการ

http://www.yst2.go.th/web/?page_id=15520

 

รายงานการประชุม

http://www.yst2.go.th/web/?page_id=15522

 

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน รายงานมาตรการการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
http://www.yst2.go.th/web/?page_id=15565

 

รายงานโครงการเขตสุจริต
http://www.yst2.go.th/web/?page_id=15569

 

คู่มือการประเมิน ITA สพป.ยส.2
http://www.yst2.go.th/web/?page_id=15574

 

มาตรการ
http://www.yst2.go.th/web/?page_id=15576

 

 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า