ITA66

ข้อมูลรายละเอียดผู้ตอบการประเมิน OIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

 

 

ข้อ ข้อมูล แหล่งข้อมูล URL คำอธิบาย
O1 โครงสร้าง
 • แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน
 • แสดงตําแหน่งที่สําคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน อย่างน้อยประกอบด้วย กลุ่ม/หน่วยในหน่วยงาน ก.ต.ป.น และ อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษา
  http://www.yst2.go.th/web/?p=28950
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
 • แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดํารงตําแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) ผู้บริหารสูงสุด
  (2) รองผู้บริหารสูงสุด
 • แสดงข้อมูลของผู้บริหารแต่ละคน อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) ชื่อ-นามสกุล
  (2) ตําแหน่ง
  (3) รูปถ่าย
  (4) ช่องทางการติดต่อ
  http://www.yst2.go.th/web/?p=28945
O3 อำนาจหน้าที่
 • แสดงข้อมูลเฉพาะที่อธิบายถึงหน้าที่และอํานาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกําหนด
  http://www.yst2.go.th/web/?p=28928
*ต้องไม่เป็นการแสดงข้อมูลกฎหมายทั้งฉบับ
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 • แสดงแผนการดําเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ หรือแนวทาง
  (2) เป้าหมาย
  (3) ตัวชี้วัด
 • เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566
  http://www.yst2.go.th/web/?page_id=22272
O5 ข้อมูลการติดต่อ
 • แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) ที่อยู่หน่วยงาน
  (2) หมายเลขโทรศัพท์
  (3) E-mail
  (4) แผนที่ตั้ง
  http://www.yst2.go.th/web/?page_id=183
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานหรือ การปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน อย่างน้อยประกอบด้วย
  – รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
  – พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545
  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562
  – พ.ร.บระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546
  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553
  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562
  – พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562
  – พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
  – พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
  – พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  – พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
  http://www.yst2.go.th/web/?page_id=23986
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
O8 Q&A
 • แสดงตําแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คําตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทางทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Messenger Live Chat, Chatbot เป็นต้น
  http://www.yst2.go.th/web/?page_id=3962
  http://www.yst2.go.th/web/?p=28978
  http://www.yst2.go.th/web/?p=29288
  http://www.yst2.go.th/web/?p=29721
O9 Social Network
 • แสดงตําแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook,Twitter, Instagram เป็นต้น
  http://www.yst2.go.th/web/?page_id=10842
  http://www.yst2.go.th/web/?p=29293
O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
O11 แผนดําเนินงานและการใช้งบประมาณประจําปี
 • แสดงแผนการดําเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) โครงการหรือกิจกรรม
  (2) งบประมาณที่ใช้
  (3) ระยะเวลาในการดําเนินการ
 • เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2566
  http://www.yst2.go.th/web/?page_id=22274
O12 รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานและการใช้
งบประมาณประจําปีรอบ 6 เดือน
 • แสดงรายงานผลความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําปีในข้อ o11
 • มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) ความก้าวหน้าการดําเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
  (2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดําเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
 • สามารถจัดทําข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
  http://www.yst2.go.th/web/?p=29502
O13 รายงานผลการดําเนินงานประจําปี
 • แสดงรายงานผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดําเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) ผลการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรม
  (2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
  (3) ปัญหา/อุปสรรค
  (4) ข้อเสนอแนะ
 • เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
  http://www.yst2.go.th/web/?p=29698
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
 • มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงานอย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด
  (2) สําหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตําแหน่งใด
  (3) กําหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร
 • จะต้องมีทุกกลุ่ม/หน่วย
  http://www.yst2.go.th/web/?page_id=5569
O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 • แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการ
  ขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
 • มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) บริการหรือภารกิจใด
  (2) กําหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร
  (3) แผนผัง/แผนภูมิ
  (4) ระยะเวลาที่ใช้ในการรับบริการ
  (5) ผู้รับผิดชอบ
 • หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 3 คู่มือ
  http://www.yst2.go.th/web/?p=29128
O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน
 • สามารถจัดทําข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
  http://www.yst2.go.th/web/?p=28938
O17 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการให้บริการ
O18 E–Service
 • แสดงช่องทางการให้บริการหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอ
  รับบริการไม่จําเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน
 • สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องmางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
  http://www.yst2.go.th/web/?page_id=5096
O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 • แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560*
 • เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566
  http://www.yst2.go.th/web/?p=29333
* กรณีไม่มีการจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาทหรือการจัดจ้างที่กฎหมายไม่ได้กําหนดให้ต้องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานอธิบายเพิ่มเติมโดยละเอียดหรือเผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีดังกล่าว
O20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามที่หน่วยงานจะต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
  พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่าง เช่น ประกาศเชิญชวนประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
 • เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566
  http://www.yst2.go.th/web/?p=29337
O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 • แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน*
 • มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อยประกอบด้วยงานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
 • เป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูลรอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
  http://www.yst2.go.th/web/?p=29340
*กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น
O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี
 • แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
 • มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย (1) งบประมาณที่
  ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง (2) สรุปรายการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
  (3) ปัญหา/อุปสรรค (4) ข้อเสนอแนะ
 • เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
  http://www.yst2.go.th/web/?p=29344
O23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่กําหนดในนามของหน่วยงาน
 • เป็นนโยบายหรือแผนฯ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ. 2566
  http://www.yst2.go.th/web/?p=29535
O24 การดําเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • แสดงรายงานผลความก้าวหน้าการดําเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในข้อ o23
 • มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) ความก้าวหน้าการดําเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
  (2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดําเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
 • สามารถจัดทําข้อมูลเป็นแบบรายเดือนหรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
  http://www.yst2.go.th/web/?p=29620
O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล*
 • หลักเกณฑ์ฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
  (2) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
  (3) การพัฒนาบุคลากร
  (4) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
  (5) การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกําลังใจ
 • เป็นหลักเกณฑ์ฯ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ. 2566
  http://www.yst2.go.th/web/?page_id=29859
* กรณีมีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่มีหน้าที่กําหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องนั้น หน่วยงานสามารถนําหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานได้
O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประจําปี
 • แสดงรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • มีข้อมูลรายละเอียดของการดําเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) ผลการดําเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  (2) สรุปข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคล เช่น อัตรากําลังการแต่งตั้ง/โยกย้าย การฝึกอบรม/พัฒนา เป็นต้น
  (3) ปัญหา/อุปสรรค
  (4) ข้อเสนอแนะ
 • เป็นรายงานผลของปีพ.ศ. 2565
  http://www.yst2.go.th/web/?p=29539
O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • แสดงคู่มือหรือแนวทางการดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
 • มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทําการร้องเรียน
  (2) รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน
  (3) ส่วนงานที่รับผิดชอบ
  (4) ระยะเวลาดําเนินการ
  http://www.yst2.go.th/web/?page_id=15409
O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน โดยแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก
  เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
  http://www.yst2.go.th/web/?page_id=5266
O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน*
 • มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
  ประพฤติมิชอบ อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) จํานวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด
  (2) จํานวนเรื่องที่ดําเนินการแล้วเสร็จ
  (3) จํานวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดําเนินการ
 • สามารถจัดทําข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก
  ของปี พ.ศ. 2566
  http://www.yst2.go.th/web/?p=29240
*กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน
O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • แสดงรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
 • มีข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมอย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม
  (2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม
  (3) ผลจากการมีส่วนร่วม
  (4) การนําผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน
 • เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2566
  http://www.yst2.go.th/web/?p=29224
  http://www.yst2.go.th/web/?p=29228
O31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policyจากการปฏิบัติหน้าที่
 • เป็นประกาศอย่างเป็นทางการที่ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด*
 • มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่าตนเองและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกํานัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • เป็นการประกาศสําหรับปีพ.ศ. 2566
  http://www.yst2.go.th/web/?p=23941
  http://www.yst2.go.th/web/?page_id=15489
*ผู้บริหารสูงสุดที่ดํารงตําแหน่งใน ปี พ.ศ. 2566
O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
  • แสดงการดําเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสํานึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
  • เป็นการดําเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุม การสัมมนา เพื่อถ่ายทอดหรือมอบนโยบาย หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
  • เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2566
   http://www.yst2.go.th/web/?p=24484
   http://www.yst2.go.th/web/?p=24478
   http://www.yst2.go.th/web/?p=30026
   http://www.yst2.go.th/web/?p=29209
O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
 • แสดงการประเมินผลและรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
 • เป็นรายงานรอบ 6 เดือนของปี พ.ศ. 2566
  http://www.yst2.go.th/web/?p=29414
O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจําปี
 • แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง
  (2) มาตรการและการดําเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
 • เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2566
  http://www.yst2.go.th/web/?p=29603
O35 การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
 • เป็นกิจกรรมหรือการดําเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดําเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ o34
 • เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2566
  http://www.yst2.go.th/web/?p=29616
O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาลของหน่วยงาน
 • มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) โครงการ/กิจกรรม
  (2) งบประมาณ*
  (3) ช่วงเวลาดําเนินการ
 • เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566
  http://www.yst2.go.th/web/?p=29212
*กรณีการดําเนินการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ ให้ระบุในแผนว่าไม่ได้ใช้งบประมาณดําเนินการ
O37 รายงานการกํากับติดตามการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปีรอบ 6 เดือน
 • แสดงรายงานความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามข้อ o36
 • มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) ความก้าวหน้าการดําเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
  (2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดําเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
 • สามารถจัดทําข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
  http://www.yst2.go.th/web/?p=29262
O38 รายงานผลการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี
 • แสดงรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจําปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดําเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) ผลการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรม
  (2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
  (3) ปัญหา/อุปสรรค
  (4) ข้อเสนอแนะ
 • เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
  http://www.yst2.go.th/web/?p=29220
O39 ประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • แสดงประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2564
 • แสดงแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนดให้ถือปฏิบัติ
  http://www.yst2.go.th/web/?p=29387
  http://www.yst2.go.th/web/?p=29383
O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 • แสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน อย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) การจัดตั้งทีมให้คําปรึกษาตอบคําถามทางจริยธรรมหรือคณะทํางานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม
  (2) การจัดทําแนวปฏิบัติ Do’s & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม
  (3) การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร หรือ กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน
 • เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2566
  http://www.yst2.go.th/web/?p=29418
  http://www.yst2.go.th/web/?p=29422
  http://www.yst2.go.th/web/?p=29426
  http://www.yst2.go.th/web/?p=29438
O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • แสดงรายงานการนําการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง
 • แสดงการกําหนดให้มีการนําผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ประกอบการพิจารณาในหลักเกณฑ์บริหาร
  ทรัพยากรบุคคล กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง
 • เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2566
  http://www.yst2.go.th/web/?p=29510
  http://www.yst2.go.th/web/?p=29514
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2565
 • มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน
  (2) ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ
 • มีการกําหนดแนวทางการนําผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผล
  การประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) การกําหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
  (2) การกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ
  (3) การกําหนดแนวทางการกํากับติดตามให้นําไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล
  http://www.yst2.go.th/web/?p=29687
O43 การดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดําเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ตามข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีข้อมูลรายละเอียดการนํามาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  http://www.yst2.go.th/web/?page_id=29322
  http://www.yst2.go.th/web/?p=29683

 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า